PŘIHLÁŠKA: Kategorie 0 - chlapci

Uzávěrka:
15.09.2020
# mista: 15 | # Přihlášky: 7
Stav:

Kategorie 0: žákyně a žáci narození od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2010 včetně

Přihlášky  je nutno zaslat do 15. 9. 2020 zároveň s uvedením data zaplacení registračního poplatku 400,-Kč na běžný účet České spořitelny  č.: 19-3393399 / 0800. Pro zjištění totožnosti plátce uveďte jako variabilní symbol datum narození soutěžícího a specifický symbol 1018 (jednou platbou lze platit i za více účastníků z jedné školy – pak stačí jako VS datum narození nejstaršího soutěžícího). Registrační poplatek je nevratný. Soutěžící cizinci mohou registrační poplatek zaplatit po příjezdu do Prahy před začátkem soutěže.

V případě, že soutěžící nebude mít klavíristu, je třeba zaslat na adresu školy nebo mailem také notový materiál (mimo povinné písně), abychom mohli klavírní doprovod zajistit.

Nositelé prvních cen z předešlého ročníku se již nemohou přihlásit do stejné kategorie.

Nevyzvednuté diplomy a ceny nebudou rozesílány poštou.

Osobni Data
Škola
Prosíme především o funkční e-mailové adresy
Repertoár
VÝBĚR Z POVINNÝCH SKLADEB
Národní píseň
Klavírní spolupráce
Žádám o zajištění klavírního doprovodu: (notový materiál přikládám)
Jméno doprovodné osoby U SOUTĚŽÍCÍCH MLADŠÍCH 18 LET
Registrační poplatek
Registrační poplatek 400,-Kč (jednokolové kategorie) byl zaplacen na běžný účet České spořitelny č.: 19-3393399 / 0800 z účtu č.:
Prohlášení soutěžícího
Odesláním přihlášky dává soutěžící, popřípadě jeho zákonný zástupce, souhlas organizátorům soutěže s pořizováním audiovizualní dokumentace a foto dokumentace soutěžícího a jeho následného využití pro propagaci soutěže.